Print
 
 

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Algemeen
In 2016 heeft het parlement ingestemd met de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). De belangrijkste gevolgen van deze wet zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts-) positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het bedrijfsleven en dat er een nieuwe (gewijzigde) ambtenarenwet komt. Dit betekent dat medewerkers van openbare universiteiten, die nu nog onder het ambtenarenrecht vallen, straks eveneens onder het arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek (BW) vallen. Voor de medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University is dit nu al het geval. Inwerkingtreding van de WNRA is gepland op 1 januari 2020.
 
Aanpak Universiteiten
Voor de implementatie van de WNRA moeten diverse wetten, regelingen en overeenkomsten gewijzigd worden, waaronder de cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU). De VSNU bereidt zich samen met de universiteiten voor op de implementatie van de wet. Er is een stuur- en werkgroep samengesteld, die de gevolgen van de invoering van de WNRA in de universitaire sector zo goed mogelijk in kaart brengen en de implementatie naar de nieuwe situatie soepel laten verlopen. Wat hierbij helpt is dat de universitaire sector al beschikt over een cao waarin een groot deel van het burgerlijk recht is verwerkt mede omdat de drie bijzondere universiteiten al onder het BW vallen. Dit betekent dus dat de veranderingen voor de sector universiteiten minder ingrijpend zijn dan voor bijvoorbeeld de rijksoverheid. 

 

Het overleg over arbeidsvoorwaarden van de werknemersorganisaties met de VSNU blijft bestaan. Op 16 mei 2019 hebben deze partijen een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Deze cao-NU is een technische vertaling van de cao-NU 2017-2019. Het betreft dan ook nadrukkelijk technische en juridische wijzigingen, geen inhoudelijke vernieuwingen. De nieuwe cao is van kracht vanaf 31 december 2019 tot het moment dat door de cao-partijen overeenstemming is bereikt over een nieuwe inhoudelijke cao.

 

Gevolgen voor medewerkers van openbare universiteiten

De belangrijkste veranderingen na invoering van de WNRA zijn:

  • De eenzijdige aanstelling wordt een tweezijdige arbeidsovereenkomst;
  • Arbeidsvoorwaarden die met werknemers zijn afgesproken, zoals salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uren en pensioen en andere cao-regelingen veranderen niet door de nieuwe wet.
  • Publiekrechtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao);
  • Geschillen tussen werkgever en medewerker worden straks niet meer door de bestuursrechter behandeld, maar door de civiele rechter; de bezwarenprocedures op grond van de AWB (Algemeen Wet Bestuursrecht) zijn niet meer van toepassing.
  • Andere ontslagprocedure. 

 

De VSNU houdt u via deze webpagina op de hoogte over de implementatie van de normalisering rechtspositie ambtenaren.