Print
 
 

Werkdruk

Veranderingen in de wetenschappelijke omgeving vragen veel van medewerkers: meer verantwoording, druk om wetenschappelijke artikelen te publiceren en onderzoeksgeld aan te vragen, meer taal- en lesvaardigheid in het Engels, digitalisering van het onderwijs en toenemende begeleiding van studenten. Bovendien maakt onzekere financiering het steeds lastiger medewerkers een vast contract aan te bieden. Universiteiten zoeken naar mogelijkheden om werkdruk en onzekerheid te verlichten.

 
Wat doen universiteiten aan het terugdringen van de ervaren werkdruk en toenemende prestatiedruk onder onderzoekers?

Universiteiten nemen het signaal over prestatiedruk serieus. Zo is in 2015 met cao-partijen afgesproken dat onderzoekers met een tijdelijk dienstverband voor het schrijven van subsidieaanvragen binnen de aanstellingsomvang tijd en scholing wordt geboden. Ook krijgen onderzoekers binnen hun aanstellingsomvang voldoende ruimte om de vereiste kwalificaties voor onderwijs te kunnen verwerven, als zij geschikt zijn voor een loopbaan als universitair docent en deze ook ambiëren. In opdracht van SoFoKleS (Sociaal Fonds voor de Kennissector) is in 2016 een verkennend rapport gepubliceerd naar werkdruk.

 

Tevens is onderzoek gedaan naar welke factoren van invloed zijn op de ervaren prestatiedruk van wetenschappelijk personeel. Dit rapport is in 2017 gepubliceerd en biedt de universiteiten handvatten om ervaren werk- en prestatiedruk onder medewerkers aan te pakken.

 

Een lokale aanpak op iedere universiteit

Bij de aanpak van werkdruk moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de omstandigheden in de betreffende universiteit, faculteit en vakgroep. Partijen hebben in de cao daarom afgesproken dat iedere universiteit uiterlijk eind 2017 een werkplan over werkdruk en duurzame inzetbaarheid opstelt in samenspraak met het lokale overleg van werknemersorganisaties. Deze plannen staan aan de rechterzijde van deze pagina.

Voor het aanpakken van de ervaren werkdruk zoeken universiteiten naar creatieve manieren voor het verlichten hiervan, bijvoorbeeld door de koppeling tussen de Banenafspraak en werkdruk. Lees meer op onze pagina over de Banenafspraak.

 

Van kwantiteit, naar kwaliteit van onderzoek

Sinds 2015 is ook het nieuwe onderzoeksevaluatieprotocol (SEP) van kracht, waarin het criterium ‘productiviteit’ als apart criterium is geschrapt. Meer is niet beter. Kwaliteit en impact van wetenschappelijk onderzoek (zowel maatschappelijk, wetenschappelijk als economisch) moeten leidend zijn. Dit kan ook bijdragen aan het verlichten van de werkdruk.