Print
 
 

Universiteiten zetten in op studiesucces

Universiteiten willen graag dat studenten hun opleiding met succes kunnen afronden in de tijd die ervoor staat. Dat betekent dat we ons inzetten om te zorgen dat studenten op de juiste opleiding terecht komen en om te voorkomen dat zij uitvallen of veel studievertraging oplopen.


 

Thema's:

Hoe meten we studiesucces?

Studenten halen vaker in vier jaar hun bachelordiploma

Elke student een studiekeuzecheck

Niet alle studenten zitten in een keer op de goede plek

 

 

Hoe meten we studiesucces?

 

Er zijn allerlei definities mogelijk van wat studiesucces is. We hanteren hier een definitie, waarbij we studiesucces afmeten aan studietempo, switch, uitval, buitenlandse ervaringen van studenten en de mate waarin het onderwijs als uitdagend wordt ervaren. De door studenten ervaren studielast en de begeleiding die zij krijgen tijdens hun studie zeggen daarnaast iets over de randvoorwaarden voor studiesucces. We zien dit als belangrijke indicatoren van studiesucces, zonder dat ze het hele verhaal vertellen. De universiteiten willen hun studenten niet alleen snel laten afstuderen, maar ook een rijke leerervaring bieden: actief zijn in studie- en studentenverenigingen, studeren in het buitenland, het ondernemen van sportieve en culturele activiteiten etc. Studenten moeten zich tijdens hun studietijd breed kunnen ontplooien. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat dit leidt tot (te veel) studievertraging. We proberen studenten daarom de ruimte te bieden om dit soort ervaringen deels op te doen als onderdeel van hun opleiding.

 

 Studenten halen vaker in vier jaar hun bachelordiploma

 

De afgelopen jaren is het aantal studenten dat binnen vier jaar een bachelordiploma haalt flink toegenomen. Van de studenten die startten in 2006 haalde 53% binnen vier jaar een bachelordiploma; nu geldt dit voor 70% van de studenten. Een belangrijke reden voor het hogere studietempo is de invoering van de ‘harde knip’: vanaf het collegejaar 2012/2013 mogen studenten pas met een master beginnen nadat zij hun bachelordiploma behaald hebben. Universiteiten namen ook andere maatregelen om studiesucces te bevorderen: goede voorlichting, de studiekeuzecheck, meer begeleiding, meer contacturen, en de invoering van het bindend studieadvies (BSA) dragen eraan bij dat meer studenten binnen vier jaar hun bachelordiploma halen.

 

 Elke student een studiekeuzecheck

 

Om te stimuleren dat meer studenten in één keer op een opleiding terecht komen die bij hen past, organiseren universiteiten de studiekeuzecheck voor aankomende studenten. Via bijvoorbeeld het volgen van een proefcollege, maken van een huiswerkopdracht of voeren van een gesprek met een docent krijgen aankomende studenten een goed beeld van de opleiding waarvoor ze zich aangemeld hebben. Alle studenten hebben sinds 2014 recht op een studiekeuzecheck (zie voor meer informatie hier).

 

 

Niet alle studenten zitten in een keer op de goede plek

 

Van de universitaire bachelorstudenten valt 7% uit in het eerste jaar (cohort 2016). Zij gaan niet verder met een opleiding aan de universiteit. Een deel van deze studenten (4%) gaat een opleiding in het hbo doen. Van de studenten die wel wetenschappelijk onderwijs blijven volgen, gaat 14% naar een andere opleiding, ofwel binnen dezelfde universiteit dan wel naar een andere universiteit. 79% van de studenten gaat door met dezelfde opleiding.