Print
 
 

Onderzoekinformatiesystemen/Open Knowlegde Base


Belang van kennis over onderzoek
Kennis over de output en het functioneren van wetenschappelijk onderzoek wordt steeds belangrijker. Universiteiten worden vergeleken via internationale rankings. Output van wetenschappers wordt vergeleken via o.a. citatie-index. Onderzoekskwaliteit is een belangrijke sturingsmechanisme zowel op het niveau van de wetenschapper, vakgroep/faculteit, universiteit als landelijk. Daarbij komen steeds meer nieuwe overzichten beschikbaar welke een andere meer diverse inschatting van de impact laten zien (bv. in andere wijze van Erkennen en waarderen van wetenschappers, maatschappelijk impact in termen van Sustainable Development Goals). Daarnaast vraagt zowel de maatschappij als het bedrijfsleven om snelle en transparante overzichten waar welke kennis geproduceerd wordt en te hergebruiken is.

 

Huidige werkwijze
De manier waarop gegevens met betrekking tot publicaties en andere wetenschappelijke output worden verwerkt en geanalyseerd, heeft een cruciale invloed op de oordelen over het onderzoek succes van wetenschappers, instellingen en landen. Deze gegevens met betrekking tot wetenschappelijke communicatie worden beheerd in discrete, niet-verbonden en soms gesloten, commerciële systemen. Dergelijke verzamelingen zijn nauw verbonden met de interface om de gegevens op te vragen en bijhorende services worden vaak geleverd door commerciële partijen. Dit beperkt de krachtige mogelijkheden van deze gegevens - degene die de interface maakt, bepaalt welke soorten vragen kunnen worden gesteld en of deze open en breed toegankelijk zijn.


Ambitie
Het is de gezamenlijke ambitie van de Nederlandse onderzoeksinstellingen dat deze gegevens over het onderzoek voor anderen open toegankelijk is, hergebruikt en verrijkt kan worden en beschreven wordt volgens bestaande open standaarden, identifiers, ontologieën en thesauri. Open beschikbaarheid van metadata en de informatieservices die daarop gebouwd kunnen worden, zijn een groeipotentieel voor de BV Nederland en niet alleen voor het wetenschappelijk onderzoek zelf.


Taskforce
Om de ambitie vorm te geven is begin 2020 een Taskforce opgericht. De Taskforce heeft conform haar opdracht eerst gewerkt aan Guiding Principles die geïmplementeerd zijn het nieuwe contract met Elsevier. Daarnaast is een open consultatie gehouden over deze principes welke momenteel verwerkt worden tot een bijgestelde versie. Het is de bedoeling dat deze principes gaan gelden voor toekomstige contracten met alle publieke en private aanbieders van onderzoekinformatiesystemen.


Vervolgens is een studie uitgezet naar de behoefte en haalbaarheid van een zogenaamde Open Knowledge Base waarin alle data uit onderzoeksinformatie-systemen open beschikbaar zijn. Met andere woorden, het potentieel van metadata is dermate groot dat we de strategische vraag moeten stellen waar we over 10 jaar willen staan en wat de rol van publieke instellingen daarin moet zijn. De gedachtes rond een Open Knowlegde Base zijn nader beschreven in twee blogs gebaseerd op eerste werkzaamheden hierop door Taskforce: (1) What is an Open Knowledge base anyway? en (2) Solutions for constructing an Open Knowledge Base for the Netherlands (OKB-NL).