Print
 
 

Wet Bevordering Doorstroom Huurmarkt leidt onbedoeld tot verhoogd leegstandsrisico

Een onbedoeld effect van de wet Bevordering Doorstroom Huurmarkt is dat deze op korte termijn tot hoge onvoorziene kosten leidt voor hogeronderwijsinstellingen die meerjarige contracten hebben met huisvesters om voldoende woonruimte te garanderen voor internationale studenten. Door het amendement van het lid De Vries is het model-jaarcontract voor studenten verlengd naar twee jaar én per maand opzegbaar geworden. Door deze laatste wijziging wordt het leegstandsrisico een stuk hoger voor de garant staande hogeronderwijsinstellingen. De maatregelen die deze onderwijsinstellingen en huisvesters zullen moeten nemen om deze kosten te minimaliseren, leiden tot grotere druk op de markt voor studentenhuisvesting en op langere termijn tot een forse verslechtering van de aantrekkingskracht van Nederland op internationale studenten. De VSNU verzoekt namens de universiteiten de Tweede Kamer, in aanloop naar het AO Staat van de Woningmarkt op 8 december, om de minister op te roepen in overleg te gaan met betrokken partijen om op korte termijn een oplossing te vinden.