Print
 
 

Handreiking Rectoren College Ius Promovendi

De Eerste Kamer heeft op 6 juni jl. het wetsvoorstel Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aangenomen. Daarmee heeft de senaat ingestemd met de verruiming van het promotierecht. Deze verruiming zal op 1 september 2017 ingaan.
 
Voor elke promotie wijst het college voor promoties een promotor aan. Nu de wet gewijzigd is, kunnen naast hoogleraren ook andere personeelsleden, die voldoende bekwaam en zelf gepromoveerd zijn, aangewezen worden als promotor. De Nederlandse universiteiten willen hierin gezamenlijk optrekken en gelijksoortige afwegingen maken.
 
Daarom heeft de VSNU een handreiking voor de colleges voor promoties opgesteld. Met deze handreiking adviseert de VSNU om, naast hoogleraren, alleen universitair hoofddocenten op te laten treden als promotor. Van deze universitair hoofddocenten moet voldoende zijn aangetoond dat zij zowel een goede onderzoeker als een goede begeleider zijn. Ook wordt de hoogleraar in het betreffende vakgebied om advies gevraagd bij het verlenen van Ius Promovendi aan een UHD.

 

Lees de Nederlandse handreiking hier en de Engelse handreiking hier

 

Notitie RC beslotenheid in academisch onderwijs

Soms moeten onderdelen van academisch onderwijs een besloten karakter hebben: in colleges kan bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie aan de orde komen. Dit komt voor bij demonstratiecolleges met patiënten bij opleidingen geneeskunde. In 2017 hebben de rectoren van de Nederlandse universiteiten, verenigd in het Rectoren College, een notitie opgesteld over de balans tussen beslotenheid en openheid van het academisch onderwijs.
 
Naar aanleiding van de ‘zaak-Maat’ is de vraag opgekomen naar de mate van vertrouwelijkheid in het verzorgde onderwijs aan de Nederlandse universiteiten. Prof. Maat sprak op een door een studievereniging georganiseerde bijeenkomst aan de Universiteit Maastricht. Hoewel de bijeenkomst ‘besloten’ was bedoeld, bevonden zich, undercover, twee journalisten onder het gehoor, die geluidsopnamen maakten.
 
In de notitie van het Rectoren College staat een aantal maatregelen beschreven. Zo zullen de Nederlandse universiteiten waar dat nodig en gewenst is, afspraken over de beslotenheid van het onderwijs verhelderen. Het is bijvoorbeeld goed als docenten zich realiseren dat het besloten karakter van het onderwijs kan worden aangetast. Ook wordt benoemd welke rol nieuwe media en open education hierin spelen. De rectoren zullen het onderwerp bespreekbaar maken binnen de eigen universiteit. Mogelijk volgen hieruit aanpassingen in de gehanteerde gedragscodes.

 

Lees de handreiking hier