Print
 
 

nummer 1 - 2016

 

 

Samen zetten we Nederland als kennisland op de kaart

Het is de ambitie van Nederland om bij de top vijf kenniseconomieën van de wereld te horen. Om dat te bereiken moet Nederland zijn reputatie als Kennisland verder uitbouwen. Als diplomatieke vertegenwoordigers van Nederland speelt u een belangrijke rol in de promotie van Nederland. Het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek heeft de wereld veel te bieden. Tijdens de ambassadeursconferentie in 2015 gaf u aan deze ambitie te steunen. Deze nieuwsbrief wilt u hierbij ondersteunen. Door hogescholen en universiteiten is een gezamenlijke boodschap opgesteld (Internationale Positionering/ branding) om het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland te profileren. In deze gezamenlijke boodschap staan drie kernwaarden centraal waarmee het Nederlandse hogeronderwijsstelsel zich profileert: ‘Open, International en Connected’. Informatie over de drie kernwaarden staan centraal in een speciaal ontwikkelde toolkit. Hierin vindt u ook recente cijfers en informatie over het Nederlandse hoger onderwijs. De VSNU en de Vereniging Hogescholen stellen deze informatie graag ter beschikking. Wij blijven graag met u in gesprek over de manier waarop de hogeronderwijsinstellingen en het postennetwerk elkaar kunnen versterken en informeren en houden ons aanbevolen voor uw reactie. Graag zetten we samen met u Nederland als kennisland op de kaart.

Karl Dittrich, Voorzitter VSNU
Thom de Graaf, Voorzitter Vereniging Hogescholen


1 miljard euro extra voor onderzoek en innovatie

Ondernemers en wetenschappers, verenigd in de Kenniscoalitie, slaan de handen ineen in een oproep aan de politiek. Na de presentatie van de Nationale Wetenschapsagenda in 2015 heeft de Kenniscoalitie op donderdag 15 september 2016 een Investeringsagenda en een Portfolio voor onderzoek en innovatie gelanceerd. De Kenniscoalitie pleit voor een jaarlijkse investering van 1 miljard euro. Deze extra impuls om samenleving, economie en wetenschap duurzaam te versterken is dringend nodig nu de budgetten voor onderzoek en innovatie in een volgende kabinetsperiode met 500 miljoen euro dreigen te dalen.
We staan voor enorme, complexe en urgente uitdagingen die om nieuwe oplossingen vragen. Van de uitwerking van het energieakkoord, de integratie van vluchtelingen, tot de aanpassing aan de klimaatverandering en toekomstbestendige zorginnovaties. Maar in deze uitdagingen liggen ook kansen verscholen. Nederland verkeert in een unieke uitgangspositie, benadrukken onderzoekers en ondernemers. Het opleidingsniveau is hoog en samenwerken zit in ons DNA. De internationale positie van het Nederlandse onderzoeks- en innovatiebestel staat echter al enige jaren onder druk. Bij ongewijzigd beleid zal Nederland een achterstand oplopen die niet meer in te halen valt. De Kenniscoalitie roept op om nu een forse impuls te geven over de volle breedte van het bestel.

Op de website van de Nationale Wetenschapsagenda kunt u meer informatie over de investeringsagenda en het portfolio vinden.


Strategische onderzoeksagenda 2016-2020 van de Vereniging Hogescholen

Op 25 augustus 2016 presenteerden de hogescholen gezamenlijk hun ambities op het gebied van praktijkgericht onderzoek voor de komende jaren. 'Onderzoek met Impact' laat zien hoe relevant onderzoek van hogescholen is voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. “De agenda schetst hoe we de impact van het onderzoek van de hogescholen een flinke impuls kunnen geven zodat het hbo optimaal kan bijdragen aan onze welvaart en ons welzijn” aldus Thom de Graaf. Om de grote impact van het praktijkgericht onderzoek op de samenleving verder te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat vanaf nu een sterke groei wordt gerealiseerd, daarom vragen hogescholen aan de rijksoverheid om een forse structurele impuls, naast de reeds geplande investeringen vanuit het studievoorschot. Een belangrijke ambitie van de Vereniging Hogescholen is de verdere uitbouw van het UAS-profiel (Universities of Applied Science) via internationale en Europese netwerken, samenwerkingsverbanden en gezamenlijke onderzoeksprogramma’s.


VSNU lanceert ‘Digitale samenleving’

Digitale informatietechnologie dringt steeds sneller en dieper door in de maatschappij. Nog even en iedereen en alles is permanent via het internet met elkaar verbonden. Nu al is duidelijk dat vergaande digitalisering bijna elk aspect van de samenleving radicaal gaat veranderen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Daarom hebben de Nederlandse universiteiten tijdens de opening van het academisch jaar op 5 september de Digitale Samenleving gelanceerd. De Nederlandse universiteiten gaan de komende jaren samen optrekken om proeftuin en voortrekker te worden in het ontwerpen, testen en toepassen van mensgerichte informatietechnologie en mensen en hun samenlevingen. Ze zullen de bestaande rijkdom aan onderzoek op dit terrein meer dan nu bundelen en toespitsen op een helder gezamenlijk profiel. Samen met andere kennisorganisaties, het bedrijfsleven en de overheid, in het verlengde van de Nationale Wetenschapsagenda, willen ze investeren in vernieuwend onderzoek.

 

 

 

“Nederland moet de kansen van digitalisering als enabling doorbraaktechnologie beter benutten. Als we onze internationale toppositie uitbouwen en inzetten op verhoogde toepassing van digitale technologie, kan Nederland economisch en maatschappelijk een digitale kwantumsprong maken.
Drs. Hans de Boer, Voorzitter VNO-NCW


 

 

 

Ook nieuwsgierig geworden naar de digitale samenleving? Als u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen dan horen wij dit graag via claassens@vsnu.nl.


UAS4Europe

Hogescholen in Europa slaan de handen ineen met een nieuw platform “UAS4EUROPE” dat afgelopen mei in Brussel werd gelanceerd. Met dit initiatief willen zij de regionale en internationale samenwerking van hogescholen met organisaties en het MKB versterken en daarmee innovaties in de beroepspraktijk stimuleren. UAS4EUROPE vertegenwoordigt hogescholen in bijna 30 landen in Europa. Bij de lancering van het platform is het position paper 'UAS4EUROPE: Smart Partnerships for Regional Impact' aan Robert-Jan Smits, Directeur-Generaal voor Onderzoek en Innovatie bij de Europese Commissie, overhandigd.


Vluchtelingstudent

Nederland ziet de laatste tijd een grote toename van het aantal vluchtelingen. Een deel van deze vluchtelingen is hoger opgeleid. In vrijwel alle universiteiten en hogescholen zijn initiatieven gestart, zowel op het gebied van taal- en studiebegeleiding voor hoger opgeleide vluchtelingen als breder op het gebied van crisisopvang.
Samen met het hele hogeronderwijsveld is er een taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs in het leven geroepen. De taskforce bestaat uit Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, EP-NUFFIC, OCW, Echo, de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Belangrijkste afspraken zijn dat taal- en taalschakeltrajecten voor vluchtelingen beter worden gefaciliteerd en dat knelpunten in de instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs worden opgelost. 


Global development

Hoogwaardige internationale partnerschappen en netwerken op onderzoek- en onderwijsgebied zijn van essentieel belang. Nederland is gebaat bij het verstevigen en diversifiëren van zijn netwerken. Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar de opbrengst van jarenlange investeringen in internationale netwerken, gericht op het creëren van wederzijds vertrouwen als basis voor samenwerking. De Nederlandse kennisinstellingen zijn daarvoor aantrekkelijke partners omdat zij een continuüm van kennisgebieden bestrijken.

 

 

 


Kennis moet een centrale plek krijgen als basis van ons Nederlandse ontwikkelings- en handelsbeleid (global development). Belangrijk zijn daarvoor langdurige partnerschappen in opkomende economieën en ontwikkelingslanden met de nadruk op wederzijds belang en in co-creatie kennis creëren.
Thom de Graaf, Voorzitter Vereniging Hogescholen
   

 

 

 

Mondiale vraagstukken vormen in toenemende mate een belangrijk thema in onderwijs en onderzoek. Bovendien is het een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke doelstellingen van veel universiteiten. Sustainable development challenges zijn terreinen waarop Nederlandse universiteiten en hogescholen samenwerking zoeken met partners in ‘hulplanden’ en ‘landen met een overgangsrelatie’. Idealiter is dat een eerste stap naar een duurzame samenwerking met (potentiële) groeimarkten. Bovendien is het de uitdaging om de kennisopbrengsten ook terug te koppelen in het reguliere onderwijs. Vroegtijdige investering in samenwerkingsrelaties kan leiden tot uiteenlopende langetermijneffecten in het belang van de Nederlandse economie en samenleving.

 

 

 

 

 

 

Door internationalisering aan capaciteitsopbouw te verbinden kunnen universiteiten in Nederland en partnerlanden samen kennis creëren. Hiermee kunnen zij studenten een internationale ervaring bieden die past bij de geglobaliseerde wereld van vandaag de dag.
Josephine Scholten, Directeur VSNU

 

 

 

 

Programma’s als Niche, NFP en Kennisplatforms zijn belangrijke instrumenten voor de bijdrage van universiteiten aan global development.


Holland Scholarship Program bestaat 1 jaar

Afgelopen juni vierden internationale en Nederlandse studenten het eenjarig bestaan van het Holland Scholarship in Utrecht. Dit beurzenprogramma biedt jaarlijks 800 niet-EER-studenten de kans om in Nederland te studeren. Zij krijgen 5.000 euro om in Nederland een bachelor- of masteropleiding te volgen. Nog eens 800 studenten van Nederlandse instellingen, ontvangen een beurs van 1.250 euro om tijdens hun studie minimaal drie maanden te studeren of stage te lopen in een land buiten de EER.

Het afgelopen studiejaar deden vijftig instellingen mee. In totaal waren er 2526 aanvragen; 1150 beurzen werden toegekend. Er werden 456 beurzen verleend aan niet-EER-studenten die naar Nederland komen voor een opleiding. 685 studenten (vooral bachelorstudenten) van Nederlandse hogescholen en universiteiten gingen met een beurs naar het buitenland. Kijk voor nog meer cijfers en lijstjes op de infographic (bron: EP-Nuffic).


Feiten en cijfers

Nederland heeft als handelsland altijd al een internationaal karakter gekend. Dit is terug te zien in het grote aantal Nederlanders dat de Engelse taal machtig is. Dit internationale karakter weerspiegelt zich ook binnen het hoger onderwijs waar meer dan 63.000 internationale studenten aan deelnemen.

Engelstalig onderwijsaanbod
Het Nederlandse hoger onderwijs biedt een groot aantal Engelstalige programma’s aan voor zowel de bachelor, master als PhD. Samen met de hoge kwaliteit van het onderwijs maakt dit Nederland een aantrekkelijk land voor internationale studenten ten opzichte van andere niet-Engelstalige landen.

 

Bron: VSNU, Vereniging Hogescholen. 

 

Internationale studenten en docenten
De meer dan 160 verschillende nationaliteiten (DUO) binnen het hoger onderwijs zorgen voor een echte ‘international classroom’ waarin de verschillende culturele achtergronden van de studenten het onderwijs verrijken. Naast de internationale studenten wordt de ‘international classroom’ ook vormgegeven door de vele internationale docenten en onderzoekers die werkzaam zijn op de hogescholen en universiteiten. Op de universiteiten werken maar liefst 3.269 internationale docent-onderzoekers; zij maken 21% van de totale onderwijspersoneel uit (VSNU). De Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben gezamenlijk 77.400 fte aan medewerkers (Inspectie van het Onderwijs) in dienst en zijn daarmee een van de grootste en belangrijkste werkgevers voor de internationale arbeidsmarkt. 

 

 

 

Positieve economische effecten voor Nederland
Naast de verrijking van het onderwijs zijn internationale studenten ook nog eens goed voor de schatkist van Nederland. Op verzoek van EP-Nuffic heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend dat 38% van de internationale studenten die in 2008-2009 afstudeerden na vijf jaar nog in Nederland verblijft. Van ditzelfde cohort heeft 27% na vijf jaar een baan. Het Centraal Planbureau heeft in 2012 ingeschat dat 19% van de internationale studenten zich permanent in Nederland vestigt. Naar schatting levert deze groep de staatskas jaarlijks zo’n 950 miljoen euro op.

 


Unique selling point: 'Open'

In de gezamenlijke boodschap (Internationale Positionering/ branding) van de Vereniging Hogescholen en VSNU staan drie kernwaarden centraal waarmee het Nederlandse hogeronderwijsstelsel zich profileert: ‘Open, International en Connected’. Hieronder de kernwaarde ‘Open’ als voorbeeld. Meer informatie over de andere kernwaarden is te vinden via de toolkit.


Feedback welkom

Via deze nieuwsbrief brengen wij u tweemaal per jaar op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Om de kwaliteit van de nieuwsbrief in de toekomst te verbeteren, ontvangen we graag uw feedback.

 

Dit kan via Aart Claassens en Emiel de Groot.&