Nieuwsberichten

Universiteiten staan voor doorstroom naar wo-masters

Universiteiten staan voor doorstroom naar wo-masters

Het Nederlandse onderwijssysteem kenmerkt zich door een vroeg keuzemoment, in combinatie met mogelijkheden om door te stromen van mbo, naar hbo en universiteit. Universiteiten zien het als onderdeel van hun maatschappelijke opdracht om te zorgen dat elke student op de best passende plek terecht komt. Doorstroom vanuit het hbo is daarin een belangrijk element en universiteiten werken samen met hogescholen om te zorgen dat ook hbo-studenten, waar mogelijk, toegang hebben tot de universiteit. Hbo-studenten vormen een verrijking voor de studentgemeenschap door de kennis en vaardigheden uit de praktijk die zij meebrengen en ze zijn doorgaans gemotiveerd. 

 

Wettelijk kader
In Artikel 7:57i van de Wet Hoger Onderwijs staat: ‘De onderwijs- en examenregelingen van de betreffende hogescholen, universiteiten en Open Universiteit regelen de wijze waarop aan degene die met goed gevolg het afsluitend examen, verbonden aan een bacheloropleiding heeft afgelegd, door het instellingsbestuur ondersteuning wordt geboden ter bevordering van een goede doorstroming naar een verwante masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs.’

 

Universiteiten nemen deze taak serieus en bieden in veel gevallen schakelprogramma’s aan. Ook is er samenwerking met hogescholen, bijvoorbeeld via de zogenaamde ingedaalde programma’s binnen HBO-instellingen. De Landelijke Studentenvakbond heeft nu de Inspectie van het Onderwijs verzocht om een onderzoek te doen naar de verplichting tot het aanbieden van schakelprogramma’s door universiteiten. Zij doen dit naar aanleiding van een selecte steekproef. Uiteraard is de Vereniging van Universiteiten benieuwd naar de opbrengst van dit onderzoek. 

 

Het is belangrijk om in dit kader enkele zaken te verhelderen:

  • Universiteiten zijn verplicht om doorstroom van verwante programma’s te faciliteren. Dit geldt logischerwijs niet voor wo-masters waarop geen hbo-bachelor aansluit, zoals tandheelkunde, criminologie of klassieke talen. 
  • In dit licht is het ook zo dat masters in een richting waar bijzondere beroepsvereisten bij horen, denk aan Notarieel Recht, en researchmasters geen verwante hbo-bachelors kennen die aansluiten op de master.
  • Individuele programma’s behoren vaak ook tot de mogelijkheden. Het is daarom in gevallen zo dat, wanneer er geen generiek programma op de website wordt aangeboden, de instelling doorstroom toch kan faciliteren via maatwerk.

 

Bekostiging
Universiteiten erkennen dat informatievoorziening cruciaal is om studenten de mogelijkheden te laten overzien. Zij zullen dan ook waar nodig hun websites en voorlichting opnieuw bekijken en de informatie vervolledigen. Ook dan zal het zo blijven dat sommige opleidingen geen schakelprogramma aanbieden, om de hierboven genoemde redenen. In dit verband is het relevant om te vermelden dat studenten die een schakelprogramma volgen, niet worden bekostigd door de overheid. Universiteiten die veel schakelstudenten hebben, lopen daardoor automatisch extra financiële druk op – ook gezien het feit dat schakelprogramma’s regelmatig een vol jaar (60 EC) beslaan. Over deze verkeerde prikkel heeft de Vereniging van Universiteiten al eerder aan de bel getrokken bij de Tweede Kamer en bij het Ministerie van OCW.