Nieuwsberichten

Reactie VSNU op de evaluatie van de topsectorenaanpak

Reactie VSNU op de evaluatie van de topsectorenaanpak

 

Verbreding topsectorenaanpak biedt kansen
Op donderdag 27 juli is de evaluatie van de topsectoren door de ministers van EZ en OCW naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie geeft een evenwichtige en vooral kwalitatieve kijk op de betekenis van de topsectoren in het kennislandschap. Zeker is dat de topsectoren hebben bijgedragen aan een betere samenwerking tussen de universiteiten en het bedrijfsleven binnen de verschillende domeinen. Dat is een belangrijke ontwikkeling en goed voor Nederland als kenniseconomie. Het versterken van het verdienvermogen van Nederland via de topsectoren is van grote meerwaarde, maar tegelijkertijd dienen kennis en innovatie ook een breder publiek belang. De VSNU kan zich dan ook goed vinden in het advies van Dialogic om de topsectoren te verbreden door maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën meer centraal te stellen. Dat zorgt voor een bredere aansluiting bij het onderzoek van de Nederlandse universiteiten en de Europese doelstellingen, zoals neergelegd in Horizon2020. De nagestreefde verbreding geeft ook mogelijkheden om het meer fundamentele beta en technisch, en het alfa en gamma onderzoek steviger onderdeel te laten uitmaken van de vernieuwde topsectoren. Een sterkere verbinding met het meer fundamentele onderzoek in alle wetenschapsdomeinen geeft tevens nieuwe mogelijkheden voor grensverleggende innovaties.

Belang van gezamenlijke agenda’s voor maatschappelijke uitdagingen
Tegelijkertijd is het van belang te benadrukken dat de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen niet alleen vanuit de topsector-benadering kunnen worden opgelost. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA), de kennisagenda’s van de vakdepartementen en de onderzoeksagenda’s van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen vormen samen met de topsectoren een stevige basis hiervoor. In dat kader moet ook de oproep van de Kenniscoalitie voor een structurele extra publieke investering van 1 miljard in onderzoek en innovatie worden gezien. Tot slot onderstrepen wij graag het Dialogic advies wat betreft een grotere rol van de overheid als launching customer. Een concreet en actueel voorbeeld hiervan is de VSNU-propositie de Digitale Samenleving, waarin ook een belangrijke rol voor de overheid is weggelegd. De universiteiten staan klaar om samen met de andere partners nieuwe en betekenisvolle stappen te zetten op weg naar de oplossing van de grote maatschappelijke uitdagingen binnen een context die de Nederlandse samenleving ten goede komt. De uitwerking van de Kennis- en Innovatieagenda's en het opstellen van de Kennis- en Innovatiecontracten bieden, naast de overige genoemde agenda’s, een prachtige kans om de gezamenlijkheid verder vorm te geven.