Nieuwsberichten

Meer vwo'ers naar de universiteit

Meer vwo'ers naar de universiteit

In collegejaar 2016/’17 studeren er meer studenten aan de universiteit dan ooit. Het gaat om 264.838 studenten;  een stijging van 2,6% ten opzichte van het vorige collegejaar. Het aantal ingeschreven masterstudenten stijgt met 3% en komt daarmee voor het eerst boven de 100.000 uit. De instroom van eerstejaarsbachelorstudenten stijgt flink (+7,8%). Deze groei komt door een toename van de instroom van vwo’ers (+5,2%) en internationale studenten (+27,3%). De groei is daarmee fors hoger dan het ministerie van Onderwijs in zijn bekostigingsmodellen raamt. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “De universiteiten zijn er trots op zo veel studenten op te mogen leiden. Maar om hen allemaal goed onderwijs te kunnen bieden, moet de bekostiging deze toename wel volgen.”

Van de vwo-gediplomeerden besluit 74,8% direct door te stromen naar de universiteit. Dat percentage ligt hoger dan voor de invoering van het studievoorschot (+/- 71%). In de collegejaren 2013/’14 en 2014/’15 was tijdelijk een grotere stijging zichtbaar, waarschijnlijk omdat aankomende studenten aanspraak wilden maken op de toen nog geldende basisbeurs.

Toename aantal studenten is positief, bekostiging blijft achter
De toename van de instroom en het aantal ingeschreven studenten laat zien dat studenten hun weg naar de universiteiten goed weten te vinden. Dat verheugt de universiteiten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de instroom vooraf een stuk lager ingeschat. De zogenaamde Referentieraming 2016 ging uit van een groei van 0,1%. Dat betekent dat universiteiten pas later voor de volledige groei bekostigd worden en deze tussenperiode zelf moeten overbruggen.

Onderwijssectoren Techniek en Natuur in vijf jaar hard gestegen
De VSNU heeft een analyse gemaakt van de omvang van de eerstejaarsbachelorinstroom binnen de onderwijssectoren vijf jaar geleden en nu. De grootste groei over vijf jaar is te zien bij Techniek (+24,3%) en Natuur (+21,8%). Ook grote percentuele groei, maar relatief kleinere absolute aantallen zijn te zien bij Landbouw en Sectoroverstijgende studies, die bestaan uit de University Colleges en andere brede opleidingen. Taal & Cultuur is de enige sector met een afname over deze periode (-2,5%). In absolute aantallen zijn Gedrag & Maatschappij en Economie de populairste richtingen.

Toename internationale studenten zorgt voor international classroom
In het huidige collegejaar is het aantal internationale studenten dat aan de universiteit staat ingeschreven met 5700 gestegen naar ongeveer 42.300 studenten. Daarmee is 16,0% van de universitaire studenten internationaal. De universiteiten vinden het belangrijk dat internationale studenten hun weg vinden naar de Nederlandse universiteit. De groep zorgt voor een international classroom, waarin Nederlandse en internationale studenten van elkaar leren en zich samen voorbereiden op de internationale arbeidsmarkt. Met name Duitse, Chinese, Italiaanse, Britse en Griekse studenten zijn goed vertegenwoordigd in de internationale studentenpopulatie.

Totaal aantal uitgereikte diploma’s blijft gelijk
Het totaal aantal diploma’s (bachelor en master) dat universiteiten hebben uitgereikt in collegejaar 2015/’16 is ongeveer gelijk gebleven. Er zijn 35.162 bachelordiploma’s uitgereikt (-1,4%) en 41.762 masterdiploma’s (+2,1%).

Klik hier voor meer cijfers en een toelichting.