Nieuwsberichten

Examencommissies: samen voor de kwaliteit van het onderwijs

Examencommissies: samen voor de kwaliteit van het onderwijs

Woensdag 9 maart organiseerde de VSNU de conferentie ‘Versterking Examencommissies’. Een middag verzorgd voor en door leden, voorzitters en ambtelijk secretarissen van examencommissies, beleidsmedewerkers, bestuurders en experts. De interesse voor de conferentie was groot: ruim 250 mensen vanuit de universiteiten en enkele hogescholen wisselden kennis en ervaring uit. Speciale aandacht was er voor de taak van examencommissies om de kwaliteit van toetsing te borgen. Zonder goede toetsing geen goed onderwijs.
 

De middag startte, na de opening van dagvoorzitter en rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam Huibert Pols, met een presentatie van de Inspectie van het Onderwijs. Inspecteur Martine Pol blikte terug op de rapporten die de inspectie in de afgelopen jaren publiceerde over het functioneren van examencommissies. Ook presenteerde zij het recent verschenen rapport over kwaliteit van toetsing. Daaruit komt naar voren dat het belangrijk is om toetsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren: dit verbetert de toetsprogramma's op opleidingsniveau. De toetsbekwaamheid van examinatoren is een ander aandachtspunt. De inspectie beveelt aan toetstaken beter te verankeren in docentprofessionalisering. Aan de koepelorganisaties VSNU en VH is de aanbeveling gericht om het uitwisselen van kennis tussen instellingen en sectoren te stimuleren. Deze conferentie was daar een mooi voorbeeld van: met vijftien verschillende workshops was er volop gelegenheid om van elkaar te leren. Ook werd duidelijk hoeveel mooie best practices er al zijn in het wetenschappelijk onderwijs. Maar niet alleen collega’s vanuit universiteiten deelden hun kennis. Experts op het gebied van de BKE (Basiskwalificatie Examinering) van de Hanzehogeschool verzorgden een goedbezochte workshop, net als de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).
 

De LSVb riep examencommissies op om zich nog meer te laten zien aan studenten. Daar bleken inspirerende voorbeelden van te zijn, zoals een wekelijks inloopspreekuur van de examencommissies voor studenten en docenten. Ook zijn er examencommissies die regelmatig met de studenten uit de studievereniging en de faculteitsraad om tafel gaan. In andere workshops, zoals die van Handicap en Studie, werden de mogelijkheden besproken voor alternatieve toetsvormen, aangepast aan de individuele student. Bij ATLAS – het university college van Universiteit Twente – vindt toetsing plaats zonder dat er cijfers worden gegeven. Ook was er aandacht voor de positionering van de examencommissie ten opzichte van het management en bestuur. Ondersteuning en erkenning van bestuurders blijken onontbeerlijk voor het goed kunnen functioneren van examencommissies.
 

Eén ding werd duidelijk gedurende de middag: examencommissies zijn er niet in de eerste plaats om te controleren en vinkjes te zetten. Daar zijn docenten noch studenten bij gebaat. Het gaat om samenwerking, leren van elkaar en constructieve feedback. Allemaal met als doel om de onderwijskwaliteit te versterken. Toen Huibert Pols de conferentie afsloot met de vraag of een conferentie als deze voor herhaling vatbaar is, was het antwoord dan ook volmondig 'ja'. Wie weet kan een van de universiteiten die handschoen oppakken en zitten we over een jaar of twee met z'n allen in Enschede, Amsterdam of Maastricht.