Nieuwsberichten

VSNU: universiteiten werken samen aan verdere ontwikkeling taalbeleid

VSNU: universiteiten werken samen aan verdere ontwikkeling taalbeleid

Vandaag publiceerde de KNAW de door minister Bussemaker gevraagde verkenning naar taalbeleid in het hoger onderwijs. De KNAW vestigt aandacht op de randvoorwaarden die nodig zijn om taalbeleid effectief te laten zijn. Het rapport onderschrijft daarnaast het belang van internationalisering en het aanbieden van Engelstalig onderwijs. De universiteiten spreken waardering uit voor het rapport en pakken de door de KNAW benoemde aandachtspunten op met de ontwikkeling van een gezamenlijk kader voor taalbeleid. Daarbinnen kunnen de universiteiten dan hun eigen keuzes maken.

Internationalisering breed gedragen ambitie
Internationale samenwerking en mobiliteit zijn van groot belang voor studenten, de wetenschap en de arbeidsmarkt. Studeren in een ‘international classroom’ versterkt de leerervaring voor elke student. Wetenschappelijke vraagstukken worden sneller en beter beantwoord als wetenschappers mondiaal hun inzichten delen en samenwerken. Bovendien is de Nederlandse kenniseconomie open en internationaal. Werkgevers in ons land vragen dan ook vaak om afgestudeerden die in een internationale omgeving kunnen werken. Hierom kiezen universiteiten bij een toenemend aantal opleidingen voor (gedeeltelijk) Engelstalig onderwijs. Cijfers en relevante feiten zijn te vinden in het Factsheet Taalbeleid van de VSNU.
 
Acties, nu en in de toekomst
Het veranderen van de onderwijstaal is een complexe opgave voor een universitaire opleiding, zowel voor studenten als docenten. Zoals uit de verkenning blijkt, schrijven of implementeren veel universiteiten op dit moment nieuw taalbeleid. Dat beleid betreft zowel de Nederlandse taal als buitenlandse talen, en dan met name het Engels. Mede op basis van de aanbevelingen van de KNAW gaan de universiteiten hiervoor een gemeenschappelijk kader opstellen. Het gaat daarbij om taalcursussen voor docenten, taalgebruik in bestuurlijke gremia en medezeggenschap, en aandacht voor taalvaardigheid en uitdrukkingsvaardigheid van docenten en studenten in zowel Engels als Nederlands. Uitgangspunt hierbij is, zoals de KNAW ook adviseert, een zorgvuldige en inhoudelijke afweging waarin de onderwijskwaliteit vooropstaat en waarbij docenten en studenten betrokken zijn.