Nieuwsberichten

Universiteiten staan voor toegankelijkheid masterfase

Universiteiten staan voor toegankelijkheid masterfase

Vandaag verstuurde minister Bussemaker een brief aan de Tweede Kamer over selectie en toegankelijkheid in het hoger onderwijs. De minister reageert hierin op verschillende onderzoeken naar het toelatingsbeleid in bachelor- en masteropleidingen. Uit een brief blijkt dat het behouden van toegankelijkheid en gelijke kansen een belangrijk aandachtspunt is voor zowel de Minister als de VSNU.

Eerder deze maand heeft de VSNU in een brief aan de minister aangegeven hoe de universiteiten zorgdragen voor een toegankelijk masterstelsel. In haar Kamerbrief onderschrijft de minister de aanpak die de universiteiten voorstaan. De komende twee jaar zijn de universiteiten terughoudend met het stellen van aanvullende toelatingseisen bij opleidingen waar nu nog geen aanvullende eisen gelden. Daarnaast bepaalt elke universiteit nog dit jaar hoe een passende master wordt gevonden voor eigen bachelorstudenten die – ondanks verschillende pogingen – nergens toegelaten dreigen te worden. Bovendien werken de universiteiten de komende periode aan drie actielijnen:


1.    Verbetering van transparantie en monitoring op basis van een gezamenlijk begrippenkader.
2.    Het vergroten van de kennis over effectieve en inclusieve selectie-eisen en –methoden (in zowel bachelor als master). Dit moet er aan bijdragen dat gelijke kansen in de toelating gewaarborgd zijn.
3.    Het evalueren van de meerwaarde van het afschaffen van de doorstroommaster.

Met deze aanpak borgen de universiteiten de toegankelijkheid van de masterfase en intensiveren ze de inspanningen die er op gericht zijn dat elke student instroomt in een passende master. De ambitie om te komen tot een volwassen bachelor-masterstelsel met meer differentiatie en profilering blijft daarbij overeind.