Nieuwsberichten

De Staat van het Onderwijs: studenten steeds vaker tevreden

De Staat van het Onderwijs: studenten steeds vaker tevreden

Vandaag werd de Staat van het Onderwijs 2015-2016 gepresenteerd door de Inspectie van het Onderwijs. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het onderwijs in ons land, van de basisschool tot de universitaire master. Voor de universiteiten komen de volgende punten naar voren:

 

  • Stijging van de studenttevredenheid. Maar liefst 85% van de studenten is (zeer) tevreden over de opleiding, in 2010 was dat 80,9%. De stijging laat zien dat de inzet voor excellente onderwijskwaliteit loont.
  • Bijna alle opleidingen in het wo worden met voldoende of goed beoordeeld. Aan enkele opleidingen is een hersteltraject opgelegd. Een hersteltraject volgt op een beoordeling van de NVAO, waarbij tekortkomingen in een opleiding worden geconstateerd.
  • De universiteiten zijn financieel stabiel. Geen enkele instelling stond onder financieel toezicht en ook de huisvestingskosten geven de Inspectie geen aanleiding tot zorgen. In de toekomst zouden er wel financiële spanningen kunnen ontstaan door extra investeringen in het onderwijs, die vooruitlopen op  de middelen uit het studievoorschot. De VSNU deelt die zorg en heeft deze ook uitgedrukt in haar brief aan de formateurs.
  • Universiteiten worden steeds internationaler. De instroom van internationale studenten neemt toe, evenals het aandeel internationale medewerkers. Ook gaan er veel Nederlandse studenten naar het buitenland voor (een deel van) hun opleiding. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze studenten goed worden voorbereid op de internationale arbeidsmarkt.


De Inspectie benoemt ook enkele punten die extra aandacht behoeven in het wetenschappelijk onderwijs: De toegankelijkheid van het stelsel, en in het bijzonder de doorstroming tussen hbo en wo en die tussen bachelor en master. Ook de universiteiten staan voor toegankelijkheid van het hoger onderwijs.