Nieuwsberichten

Student vaker op campus dan tien jaar geleden

Door de digitalisering kunnen studenten steeds meer buiten de universiteitscampus studeren. Toch is de student juist vaker op de campus te vinden dan tien jaar geleden. Studenten hebben in toenemende mate behoefte aan fysieke ontmoetingsruimtes en studiewerkplekken. Om hierop in te spelen, richten universiteiten de beschikbare ruimte efficiënter in. Zo zijn zij er de afgelopen tien jaar in geslaagd om bij een gelijkblijvend brutovloeroppervlak plaats te bieden aan flink meer studenten (+22%) en medewerkers (+4% fte). Dit zijn twee opvallende conclusies uit het onderzoek “Campus NL: investeren in de toekomst”, dat in opdracht van de Nederlandse universiteiten is uitgevoerd.

 

Goede huisvesting en faciliteiten zijn belangrijke voorwaarden voor baanbrekend onderzoek, aantrekkelijk en innovatief onderwijs en valorisatie. Uit het onderzoek blijkt dat universiteiten daarin steeds slimmer investeren: ruimtes worden efficiënter benut en de kwaliteit van de huisvesting neemt toe. Sinds de overdracht van de gebouwen van de overheid naar de universiteiten in 1995, hebben de universiteiten een forse inhaalslag gerealiseerd in de kwaliteit van de gebouwen: 49% van de gebouwen is nu in (zeer) goede technische staat, tegenover 36% in 2006. Het aanpakken van technisch en functioneel verouderde gebouwen blijft echter een grote opgave: 16% van de campus verkeert nog in slechte tot zeer slechte technische staat.  

 

Fysieke universiteitscampus wordt niet vervangen door virtuele

Terwijl er tien jaar geleden nog een tendens was om thuiswerken en afstandsonderwijs te stimuleren – en de fysieke campus deels te vervangen door een virtuele –, is er anno 2016 juist een ambitie om de student zo veel mogelijk op de campus te faciliteren. Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid van studenten en het studiesucces gebaat zijn bij meer ontmoetingen en samenwerking op de campus. Ook blijkt het creëren van een thuisbasis met eigen identiteit een belangrijke waarde in de universitaire gemeenschap. Kleinschaliger onderwijs en digitalisering leiden daarnaast tot steeds meer vraag naar vernieuwing van de campus. De campus is bovendien een knooppunt voor bedrijvigheid en een plaats waar baanbrekende initiatieven ontstaan. De campus is van strategisch belang voor de universiteit, de stad en de regio.

 

Steeds meer eisen aan huisvesting onderwijs en onderzoek

Het bepalen van hoeveel en welk type ruimten op de campus nodig zijn, is de afgelopen twintig jaar steeds complexer geworden. Studentenaantallen zijn lastiger te voorspellen, mede door het groeiende aantal internationale studenten. Bovendien veranderen de functionele eisen aan onderwijsruimtes en labs ook steeds sneller door wijzigende onderwijsmethoden en onderzoeksthema’s. De verduurzamingsopgave, strengere regelgeving, hogere eisen van gebruikers en het toenemend gebruik van ICT-voorzieningen zijn ook voorbeelden van trends die de functionele eisen aan universiteitsgebouwen sterk beïnvloeden. De universiteiten herkennen de aanbeveling in het rapport om in de huisvestingsplannen rekening te houden met verschillende scenario’s, waaronder krimp. Zij doen dit bijvoorbeeld door flexibel te bouwen of door het huren van een deel van hun huisvesting.

 

Onderwijs en onderzoek gebaat bij kennisdeling huisvestingsbeleid

De afgelopen vijftien jaar werkten universiteiten samen aan het verbeteren van de managementinformatie over de universiteitscampus. Het doel hiervan is onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie beter te ondersteunen en huisvestingsbeslissingen goed te onderbouwen. Universiteiten wordt bovendien steeds vaker gevraagd om zich hierover te verantwoorden. De universiteiten hebben daarom in 2015 opdracht gegeven voor het onderzoek Campus NL. Het rapport laat zien wat belangrijke trends en ontwikkelingen zijn en hoe universiteiten hier optimaal op in kunnen spelen. Tegelijkertijd maken de universiteiten met dit onderzoek transparant hoe zij hun middelen inzetten voor huisvesting en daarmee voor het faciliteren van onderwijs en onderzoek.

 

Klik op de onderstaande afbeeldingen voor het rapport en de infographic