Print
 
 

FAQ's


Accreditatie


Welk accreditatiekader is van toepassing bij joint degree–opleidingen?

De Nederlandse instelling is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de Nederlandse accreditatie.

Bij de beoordeling kan (en zal) NVAO rekening houden met eventuele beoordelingen door andere accreditatieorganen. Daarbij zijn de principes zoals voor accreditatie overeengekomen door NVAO met de Europese partners in ECA verband van belang. (zie ook (www.ecaconsortium.net).

Als de buitenlandse accreditatie valt onder een met de NVAO gesloten wederzijdse erkenningsovereenkomst zal de NVAO de resultaten van de beoordeling in beginsel overnemen. Maar de NVAO neemt de formele beslissing voor de Nederlandse accreditatie.

Meer informatie is te vinden op http://www.nvao.nl/


Op welke wijze is de beleidsregel macrodoelmatigheid van toepassing?
De macrodoelmatigheidstoets gaat over het effect van nieuw/gewijzigd onderwijsaanbod binnen Nederland. Dit heeft als consequentie dat als een Nederlandse instelling een nieuwe joint degree-opleiding wil verzorgen met één of meer buitenlandse instellingen, de opleiding in het kader van macrodoelmatigheid beoordeeld wordt als ware het een reguliere opleiding.


Hoe wordt de Toets Nieuwe Opleiding toegepast bij joint degree-opleidingen?
Het toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs (14 februari 2003) en de handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland (1 juli 2009) zijn integraal van toepassing.

Daarnaast gelden de specifieke beoordelingsprotocollen van de NVAO voor joint-degree opleidingen. De gezamenlijke opleiding dient in haar geheel beoordeeld te worden. Dit wil zeggen dat in het paneladvies de totaliteit van de gezamenlijke opleiding expliciet wordt beoordeeld op alle facetten van het Beoordelingskader.

De NVAO beoordeelt ook de buitenlandse programmaonderdelen (zie protocollen). Omgekeerd geldt dit uiteraard ook, dat wil zeggen dat buitenlandse accreditatieorganisaties ook het in Nederland gegeven deel kunnen onderzoeken.

De Nederlandse instelling dient het verzoek in voor het verkrijgen van de Nederlandse accreditatie.

De NVAO-beoordelingskaders zijn te raadplegen via: http://www.nvao.net/beoordelingskaders


Onder welke voorwaarden wordt een gezamenlijke graad verleend?
De graadverlening geschiedt door de deelnemende instellingen gezamenlijk

De gezamenlijke graad wordt slechts toegekend aan studenten die de gezamenlijk verzorgde opleiding of programma (bijv. afstudeerrichting) aan de desbetreffende instellingen met goed gevolg hebben afgerond.


Hoe is het getuigschrift vormgegeven?
Het is een gezamenlijk getuigschrift. Alleen van die instellingen waar de student daadwerkelijk ingeschreven is, komt het logo op het getuigschrift

Op het getuigschrift zullen geen vrijstellingen worden vermeld voor de vakken die gevolgd zijn aan de verschillende deelnemende instellingen. De ‘buiten’-vakken zijn immers onderdeel van het curriculum.

Aan elk getuigschrift voor een met goed gevolg afgeronde opleiding wordt een supplement toegevoegd dat voldoet aan het Europees overeengekomen standaard formaat. Zo ook aan het getuigschrift voor een joint degree. Het format, de Europese toelichting en een Nederlandse toelichting zijn beschikbaar op de website van de Nuffic over het Bologna proces.


Hoe wordt een joint degree-opleiding geregistreerd in het CROHO?
Na een positief besluit toets nieuwe opleiding, bij een nieuwe bekostigde opleiding voorafgegaan door een positief doelmatigheidsbesluit, wordt de opleiding opgenomen in het CROHO. Hiervoor geldt een vergelijkbare gang van zaken als voor reguliere opleidingen, ook wat betreft de registratie in het CROHO-onderdeel en wat betreft de geldigheidstermijn van accreditatie. Wel dient het bewijsstuk van de NVAO, waaruit blijkt dat de opleiding door de NVAO is beoordeeld als een joint degree-opleiding, aan de stukken te worden toegevoegd.