Print
 
 
FAQ’s over de CAO


De VSNU ontvangt regelmatig vragen over de cao-regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen per onderwerp aan. Daar waar de regeling per universiteit verschilt, vindt u een doorverwijzing. Ook wanneer de regeling complexer is, verwijzen we u door naar de betreffende instantie.
De cao bevat aanvullende regels op wettelijke regelingen. De wettelijke regels zijn niet overgeschreven in de cao, maar in de cao wordt hier wel naar verwezen en deze regels gelden te allen tijde.

 

Vakantie- en feestdagen


 

Op hoeveel vakantie-uren heb ik recht?

Bij een volledige arbeidsduur heeft u recht op 232 vakantie-uren per jaar. Dit aantal kan tot 1 januari 2018 ook hoger of lager zijn door toekenning van bijvoorbeeld z.g. leeftijdsuren of wanneer u voor 1950 geboren bent. In artikel 4.7 (en bijlage B) van de CAO vindt u deze aanvullende regels. Daarnaast kunnen er nog per universiteit aanvullende regelingen bestaan. Neem hiervoor contact op met de HR afdeling van uw eigen universiteit.

Bouw ik vakantiedagen op tijdens ziekte?

In de nieuwe regeling wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen vakantieopbouw voor gezonde en zieke werknemers. De leidinggevende moet er op toe zien dat zieke werknemers daadwerkelijk vakantie opnemen en daar ook de mogelijkheid toe bieden. Dit is mede een taak voor de Arbo arts.

Welke feestdagen gelden binnen de universiteit?

Als feestdagen gelden: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en Koninginne- of Koningsdag (zie art. 4.9 CAO). Op deze feestdagen wordt in principe niet gewerkt, tenzij het belang van de instelling dit onvermijdelijk maakt. Daarnaast is het mogelijk dat er naast deze dagen andere lokale dagen zijn die als feestdag gelden binnen de universiteit. Uw HR afdeling kan hier meer over vertellen.

Wanneer kan ik vakantiedagen opnemen?

Vakantiedagen kunnen worden opgenomen in overleg met de werkgever. De werkgever heeft het recht de gevraagde vakantie te weigeren wanneer de belangen van de instelling zich daartegen aantoonbaar verzetten. Als u voor 1 juli zelf geen voorstel heeft gedaan om vakantiedagen op te nemen, kan de werkgever een vakantie vaststellen van maximaal vier maal uw arbeidsduur per week.
Als een werknemer vakantie wil opnemen voor een voor hem geldende religieuze feestdag, wordt dit verzoek ingewilligd tot maximaal vijf dagen per jaar, tenzij het dienstbelang zich hiertegen verzet (zie art. 4.7 CAO).

Kan ik vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?

Een eventueel restant van uw vakantieverlof mag naar het volgende kalenderjaar worden meegenomen, maar moet voor 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar geheel zijn opgenomen. Wanneer dit niet het geval is, kan uw werkgever na overleg met u bepalen wanneer u uw vakantie-uren moet opnemen. Dit om te voorkomen dat er verlofstuwmeren ontstaan.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe vakantieregeling?

Per 1 januari 2013 is een nieuwe vakantieregeling gaan gelden. Voor vakantie-uren die zijn opgebouwd voor 1 januari 2013 gelden de oude regels over het meenemen van een restant van vakantieverlof en verval daarvan.

 Laatst bijgewerkt op 07-07-2016