Print
 
 

 

FAQ Functiecontracten


In CAO van 2007 – 2010 is afgesproken te experimenteren met functiecontracten, in de huidige cao wordt dit experiment voortgezet. Zie artikel 4.4a van de caoNU.  Een functiecontract kan werknemers veel voordelen bieden. Belangrijke voorwaarde bij het aangaan van een functiecontract is de vrijwilligheid van beide partijen. Voor vragen die niet in de FAQ zijn opgenomen, kunt u contact opnemen met uw personeelsadviseur.

 

 

Wat zijn functiecontracten, voor wie zijn ze bedoeld en wat zijn de voordelen?

 

Wat is een functiecontract?
Een functiecontract is een afspraak gebaseerd op resultaat, waarbij cao-artikelen gebaseerd op tijd buiten werking gesteld zijn. Dit betekent handelingsvrijheid voor u als het gaat om het organiseren van uw werk en de wijze van werkuitvoering. Met behulp van een functiecontract verleent uw leidinggevende het vertrouwen dat u in uw professionele ruimte zelf in staat bent om de overeengekomen resultaten te bereiken.

Hoe werkt een functiecontract?
In een functiecontract wordt u aangesproken op resultaten in plaats van aanwezigheid. Deze resultaten stelt u samen met de  leidinggevende vast, hierbij wordt er rekening gehouden met uw specifieke omstandigheden. Deze resultaatafspraken worden vastgesteld in het zogenaamde jaargesprek, dat jaarlijks tussen u en uw leidinggevende plaatsvindt. In een functiecontract is het de bedoeling te komen tot concrete en meetbare jaarafspraken. Deze jaarafspraken worden gerelateerd aan de omvang van het dienstverband en er wordt rekening gehouden met het kunnen nemen van verlof.


Voor wie zijn functiecontracten bedoeld?
Het gehele wetenschappelijk personeel en het ondersteunend- en beheerspersoneel vanaf schaal 11 krijgt de mogelijkheid deel te nemen aan het experiment functiecontracten.


Waarom zou je kiezen voor functiecontracten?
Een functiecontract schept ruimte en autonomie. Het contract rekent af op prestaties in plaats van aanwezigheid. Een functiecontract kent om die reden geen tijdsbepalingen zoals overwerk en ADV. Bovendien wordt het totaal aan vakantiedagen geacht te zijn opgenomen aan het eind van het kalenderjaar. Dit creëert voor u ruimte om het werk beter op de privéomstandigheden af te stemmen. Op die manier kan het werk bijvoorbeeld beter gecombineerd worden met zorgtaken. Uiteraard worden er wel afspraken gemaakt over aanwezigheid in verband met samenwerken, werkoverleg en teamprestaties.

Wat zijn de voordelen van een functiecontract?

  • Het functiecontract zorgt voor bij de functie passende professionele ruimte in het eigen werk.
  • Doordat een functiecontract de mogelijkheid biedt om de eigen tijd in te delen, wordt het beter mogelijk om werk en privé te combineren.
  • De met de leidinggevende gemaakte afspraken scheppen wederzijdse duidelijkheid over wat er verwacht wordt en er ontstaat een meer volwassen arbeidsrelatie aangezien prestaties centraal staan.
  • Er is geen registratie van verlof meer.
  • Er zijn individuele afspraken te maken over het opnemen van sabbatical leave.