Print
 
 

3 december 2015, vergadercentrum Domstad Utrecht

Verslag VSNU-conferentie ‘Matcht het?’


Karl Dittrich heet iedereen welkom en leidt de conferentie in. Hij benadrukt het belang dat studenten snel op de goede plaats komen. Dit is voor student, instelling, docent en overheid van groot belang. We zullen echter nooit tot 0% uitval kunnen komen.

 

De aankomend studenten van nu hebben zoveel keuzemogelijkheden: smalle of brede opleiding, hbo of wo, wel of niet een gap-year, alleen een BA of ook een MA… ze zijn wat dat betreft niet altijd te benijden. 
Matching is het sluitstuk van allerlei andere activiteiten, wat dat betreft gebeurt er ongelofelijk veel als je het vergelijkt met een decennium geleden. Instellingen hebben de verplichting om goede informatie te geven. Studenten om zich breed te oriënteren, keuzes te maken, zichzelf te motiveren.

Matching is nog relatief nieuw. Twee jaargangen studenten hebben de matching doorlopen en de eerste jaargang is nu halverwege het tweede studiejaar. Voor aankomend studenten betekent dat dat ze nog moeten wennen aan een nieuwe stap in hun studieoriëntatie- en studiekeuzeproces. Voor instellingen en opleidingen betekent dat dat ze hun eerste ervaringen nu hebben opgedaan, en antwoord proberen te vinden op de vraag hoe effectief de matching is, wat ze onder die effectiviteit verstaan en hoe ze matching verder kunnen verbeteren.

Vandaag gaat het over matching in veel verschillende situaties, juist vanwege de noodzaak die verschillen als uitgangspunt te nemen voor wat er te leren valt van elkaar. Jules Warps zal ons als eerste een overzicht presenteren van hoe in landelijk perspectief door studenten gekeken wordt naar matching. Hoe ervaren zij de verschillende vormen van matching? Vinden ze het nuttig, draagt het bij aan een zekerheid over studiekeuze en aan binding aan de opleiding? Zien we ook effecten op de uitval in het eerste jaar?

Daarna gaat u in de workshops de diepte in, naar gelang uw eigen belangstelling. Daarbij gaat het over hoe matching aan kan sluiten bij voorlichting en communicatie in brede zin en over hoe matching ingezet kan worden als voorportaal voor excellentietrajecten en kan aansluiten bij de studiebegeleiding in het eerste jaar. Vandaag is er ook veel aandacht voor de verschillende doelgroepen van matching. De TU Delft laat zien hoe zij ‘techneuten matchen’, de UvA laat zien hoe inzet en attitude van studenten van invloed zijn, en in de workshop van de Rotterdam school of management van de EUR wordt ingegaan op specifieke interventies gericht op studiesucces.

Dat het noodzakelijk is om te onderzoeken wat de effecten van matching zijn staat hierbij voorop. De workshops van Jules Warps en Rutger Kappe gaan juist hierover en ook bij veel instellingen wordt onderzoek naar matching gedaan. De resultaten van al die onderzoeken zullen niet leiden tot een pasklare oplossing, maar, zoals het goede wetenschap betaamd, vooral inspiratie bieden en nieuwe vragen oproepen. 

 

Jules Warps
Jules presenteert de resultaten van de startmonitor.
Hij start met aangeven dat de vaakst genoemde redenen voor uitval of switch de studiekeuze zelf betreffen: verkeerde keuze, verwachtingen die niet uitkomen.
Je ziet in de resultaten van de startmonitor dat studenten die uitvallen, als je terugkijkt naar de door hen gegeven antwoorden in de startmonitor van september er al andere scores zijn op motivatie en op hun eigen beoordeling van hoe goed ze gekozen hebben en hoe ze hun kansen in schatten.
De ervaren binding aan de opleiding is vooral lager bij uitvallers die zich laat aanmelden. Dit is een groep die niet overtuigt is van de keuze.

Je ziet dat over de afgelopen jaren studenten steeds meer overtuigd aan hun opleiding beginnen en een hogere binding met de opleiding ervaren. Ook het percentage studenten dat zegt bewust gekozen te hebben, stijgt.
Matching is een stap geweest in een jarenlang proces vanuit OCW en instellingen. De vruchten zie je terug in deze trends.
Wel is te zien dat de uitval nog niet echt lijkt te dalen. Vanuit de zaal wordt geopperd dat dit in veel gevallen ook vertekend wordt door de invoering van het BSA

 

 

Laatst bijgewerkt op 15-02-2016
 

Foto's Conferentie 'Matcht het?'

Photos overview of album: Matchthet2015