Print
 
 

Conferentie 'Opleidingscommissies: samen werken aan onderwijskwaliteit'

 

Op woensdag 11 oktober 2017 gingen studenten, docenten en beleidsmedewerkers van opleidingscommissies met elkaar in gesprek tijdens de conferentie ‘Opleidingscommissies: samen werken aan onderwijskwaliteit’. VSNU organiseerde deze conferentie samen met ISO, LSVb en LOF. Het doel van de conferentie was om ervaringen, kennis en goede voorbeelden te delen. De invoering van de Wet versterking bestuurskracht vormde een aanleiding voor de conferentie, samen met het rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Gedurende de dag bleek dat er nog vragen en discussiepunten waren over verschillende punten van de wet, bijvoorbeeld over verkiezingen bij opleidingscommissies. De verschillende sessies boden de ruimte om hierover in gesprek te gaan. De VSNU kijkt terug op een geslaagde dag en wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken.

 

Foto's

Klik op de afbeelding om alle foto's van de conferentie te bekijken:


 

Programma
Vanaf 12.00            Inloop met lunch
12.30 – 13.15         Start programma: plenaire opening met dagvoorzitter Han van Krieken (rector Radboud Universiteit)
13.30  - 14.30        Eerste ronde workshops en trainingen
14.45 – 15.45        Tweede ronde workshops en trainingen
16.00 – 16.30        Plenaire terugblik en afsluiting
16.30 – 17.30        Netwerkborrel

 

Workshops en trainingen

1.    Workshop: de juridische positie van opleidingscommissies en de praktische uitwerking (Voertaal NL)
Door Annemiek Orthel, jurist (Wageningen University & Research)
Wat is de juridische positie van opleidingscommissies en hoe kan die in de praktijk vorm krijgen? Wat betekent het dat opleidingscommissies met de inwerkintreding van de Wet versterking bestuurskracht de status van medezeggenschapsorgaan hebben gekregen? Hoe valt het samenspel met andere medezeggenschapsorganen te organiseren?

2.    Workshop: de rol van opleidingscommissies in de kwaliteitszorg van een opleiding (Voertaal NL)
Door Marie-Jet Fennema, beleidsmedewerker kwaliteitszorg (Universiteit Utrecht), samen met OC-leden van de OC Graduate school sociale wetenschappen en de OC Geneeskunde
In deze workshop wordt aan de hand van elevator pitches vanuit twee faculteiten van de Universiteit Utrecht belicht hoe de opleidingscommissies werken. Vervolgens zullen we aan de hand van door de deelnemers van de workshop ingebrachte casuïstiek kennis met elkaar delen om samen tot mogelijke en concrete oplossingen te komen voor door deelnemers ervaren knelpunten.

3.    Workshop: het vormgeven van de samenwerking met andere medezeggenschapsorganen (Voertaal NL)
Door Lieve Holterhues, voorzitter Fractie Vrijspraak (Tilburg University)
In deze workshop gaan leden van de opleidingscommissies en de faculteitsraad van de rechtenfaculteit van Tilburg University in op hun nauwe onderling samenwerking, die al jaren als zeer positief wordt ervaren. Zij zullen vertellen over de afspraken die deze organen onderling met elkaar hebben en ingaan op de samenwerking tussen de docenten en de studenten. Ook de samenwerking met de faculteit komt aan bod.

4.    Workshop: de vertegenwoordiging van verschillende opleidingen door een grote opleidingscommissie (Voertaal NL/ENG, afhankelijk van inschrijvingen)
Door Hans Kasper en Susanne Pycke, voorzitter respectievelijk secretaris van de OC van de School of Business and Economics (Maastricht University)
De workshop is erop gericht leden van een onderwijscommissie kennis te laten nemen van de hands-on ervaringen die zijn opgedaan bij de School of Business and Economics (SBE) van de Universiteit Maastricht (UM). Deze faculteit kent een groot aantal bachelor en masteropleidingen, maar heeft slechts twee opleidingscommissies die gezamenlijk vergaderen. Tijdens de workshop wordt de werking van deze twee OC’s toegelicht en worden de ervaringen die aan de SBE van de UM zijn opgedaan, gedeeld met de deelnemers.

5.    Workshop: Inspectie van het Onderwijs n.a.v. rapport ‘Recht van Spreken’ (Voertaal NL)
Door Martine Pol, inspecteur hoger onderwijs (Inspectie van het Onderwijs)
Interactieve workshop aan de hand van rapport ‘Recht van Spreken’: wat zijn de belangrijkste conclusies van de Inspectie en wat is er met ingang van 1 september 2017 veranderd met de komst van de Wet versterking bestuurskracht voor opleidingscommissies? Welke good practices is de inspectie tegengekomen?
Zie alvast www.opleidingscommissies.nl. Deelnemers worden opgeroepen om tips en adviezen met elkaar te delen.

6.    Training: opleidingscommissies voor beginners (Voertaal NL/ENG, afhankelijk van inschrijvingen)
Door Training op Maat (LSVb trainingsbureau) en LOF
Je zit in een opleidingscommissie, maar wat zijn dan eigenlijk je bevoegdheden? Wat zijn je rechten en hoe zit de organisatie in elkaar? Deze training richt zich onder andere op de structuren van de medezeggenschap en maakt inzichtelijk wat je positie als OC is. Dat alles met als doel dat je weet hoe je daar zo goed mogelijk gebruik van kunt maken. Belangrijke kennis dus voor nieuwe leden van opleidingscommissies!

7.    Training: vertegenwoordiging van de achterban als student (Voertaal NL)
Door Bob van Soolingen en Sanne Toebes, bestuurslid respectievelijk projectmedewerker (ISO)
Als opleidingscommissie zet je je in voor de kwaliteitswaarborging- en verbetering van jouw
opleiding. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw achterban zich hierbij betrokken voelt? Hoe kun je ervoor zorgen dat de achterban input levert, zodat de opleidingscommissie weet wat er speelt? En hoe kun jij de achterban informeren over belangrijke zaken? In deze workshop gaan we in op verschillende vormen van contact en interactie met de achterban. Aan de hand van een fictieve instelling zal de workshop ingaan op verschillende vormen van contact en interactie met de achterban. Deze workshop gaat vooral in op het betrekken van de studenten.

8.    Training: In het hoofd van de bestuurder (Voertaal NL)
Door Training op Maat (LSVb trainingsbureau)
Om als medezeggenschapper effectief te zijn, is het belangrijk je te kunnen verplaatsen in de beweegredenen van je bestuurder. De argumenten om je collega's of medestudenten over te halen om bijvoorbeeld tegen collegegeldverhoging te zijn, hoeven niet dezelfde te zijn als de argumenten waarmee je een bestuurder overtuigt. In deze training wordt ingegaan op het belang van en manieren om je standpunt goed te beargumenteren en de kant van de bestuurder te horen.

9.    Training: besluitvormingsvaardigheden (Voertaal NL/ENG, afhankelijk van inschrijvingen)
Door trainingsbureau TAQT
Als opleidingscommissies werken aan de kwaliteit van hun vergaderingen, kan veel winst geboekt worden: de vergadertijd verkorten, de sfeer tijdens vergaderingen verbeteren, de besluitvorming eerlijker laten verlopen en de kwaliteit van de genomen besluiten doen toenemen. In deze interactieve workshop gaan we in op de kunst van besluitvorming. We bespreken de rol van de voorzitter, voorbereiding en beeldvorming, samenwerking tussen student- en docentleden, en verschillende besluitvormingsmodellen. Omdat vergaderen in de kern draait om de interactie tussen mensen, wordt in deze workshop veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden.

10.     Training: vertegenwoordiging van en contact met de achterban (Voertaal NL/ENG, afhankelijk van inschrijvingen)
Door trainingsbureau TAQT
Elke opleidingscommissie speelt met de vraag hoe zij ruchtbaarheid kunnen geven aan hun werkzaamheden. Zij willen er zorg voor dragen dat hun achterban op de hoogte is van de resultaten van hun inspanningen en omgekeerd willen de OC-leden graag op de hoogte worden gesteld van de problemen waarmee hun achterban wordt geconfronteerd. Dit is de tevens de gedachte van de Wet Versterking Bestuurskracht: sterke en interactieve OC’s. In deze workshop worden handreikingen gegeven voor het onderhouden van deze contacten. Er wordt uitgebreid ingegaan op initiatieven uit het verleden, opdat een beeld ontstaat van wat er zoal gewerkt heeft en wat niet.