Print
 
 

Medezeggenschap HR

 

In december 2010 hebben cao-partijen de afspraak gemaakt om een discussietraject te starten om tot een hernieuwde plaatsbepaling van medezeggenschap te komen. De uitvoering van het traject werd belegd bij het Sociaal Fonds voor de KennisSector (SoFoKles). Er zijn een aantal conferenties over dit onderwerp georganiseerd en het Adviescollege Medezeggenschap Nederlandse Universiteiten is ingesteld om advies uit te brengen aan de cao-tafel over mogelijke vernieuwingen van de universitaire medezeggenschap.

Dit alles heeft geresulteerd in concrete cao-afspraken over dit onderwerp. Zo hebben partijen afgesproken om een paritaire werkgroep in te stellen om bevoegdheden van de lokale overlegtafel(s) over te hevelen naar de cao-tafel. Daarnaast zijn er in Bijlage c van de cao twee experimenteerbepalingen opgenomen, waarmee universiteiten de mogelijkheid krijgen om lokale medezeggenschap primair bij de interne medezeggenschap te beleggen, dan wel de personeelsgeleding van de universiteitsraad of ondernemingsraad te integreren met het Lokaal Overleg. Bij deze experimenten worden bevoegdheden die nu bij cao bij het Lokaal Overleg zijn belegd overgeheveld naar de interne medezeggenschap dan wel de geïntegreerde medezeggenschap. Het afsluiten van het Sociaal Plan blijft de uitsluitende bevoegdheid van het Lokaal Overleg.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u het rapport ‘Vernieuwing Medezeggenschap Nederlandse Universiteiten’ en de caoNU raadplegen.