Print
 
 

 

Joint Degrees

 

Internationale joint programmes dragen bij aan de ontwikkeling van internationale vaardigheden van studenten. Deze studenten zijn van grote meerwaarde voor de internationale arbeidsmarkt en ook de Nederlandse arbeidsmarkt heeft baat bij breed ontwikkelde talenten met internationale ervaring. Bovendien zorgen de programma’s voor een verhoogde zichtbaarheid en positionering van de Nederlandse universiteiten in het buitenland. Joint programmes zijn bij uitstek aanjager van nieuwe strategische partnerschappen met buitenlandse instellingen.

 

Afronding project joint programmes

Nederlandse universiteiten bieden steeds meer opleidingen aan in samenwerking met buitenlandse universiteiten. Het aanbod van deze gezamenlijke programma’s is de laatste jaren gestegen tot 220 en er zijn verschillende programma’s in ontwikkeling. In maart 2015 presenteerde de VSNU het eindrapport over joint programmes, waarin deze en andere cijfers staan.

 

Sinds 1 juli 2010 is het voor Nederlandse hoger onderwijsinstellingen mogelijk om een gezamenlijke opleiding aan te bieden met één of meer Nederlandse en buitenlandse instellingen. Studenten volgen dan op ten minste twee locaties onderwijs. Deze ‘joint programmes’ worden aangeboden in zowel de bachelor-, master- als de PhD-fase en kent verschillende vormen. Studenten kunnen bijvoorbeeld één gemeenschappelijk diploma namens alle instellingen ontvangen (joint degree) of meerdere diploma’s van iedere afzonderlijke instelling (double of multiple degree).

De VSNU vindt het belangrijk dat het huidige aanbod ook de komende jaren sterk blijft groeien. Om meer joint programmes te ontwikkelen en om internationale ambities waar te maken is vooral meer flexibiliteit in wet- en regelgeving gewenst. De huidige Nederlandse wetgeving is momenteel nog complex en beperkend. Mogelijke verbeteringen zijn onder meer het makkelijker maken van omzetting van studiepunten, een simpeler en Europees accreditatiestelsel en eenvoudige bekostigingsafspraken, inclusief een regeling voor de hoogte van het collegegeld. Verder knelt de Nederlandse wetgeving die voorschrijft dat masteropleidingen in Nederland in beginsel een omvang van 60 ECTS hebben waar in andere landen de standaard van 120 ECTS gebruikelijk is.

Het ministerie van OCW heeft momenteel een conceptwetsvoorstel in voorbereiding dat - in lijn met de aanbevelingen uit de VSNU-rapportage - moet leiden tot een verruiming en vereenvoudiging van de wettelijke mogelijkheden. Hierdoor zal er naar verwachting een verdere groei van het aantal joint programmes optreden.
 

Evaluatie wet Versterking Besturing

In de wet Versterking Besturing is een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen, waaronder de invoering van ‘joint degrees’ (art. 7.3.c WHW). De bepalingen waarin de gezamenlijke opleiding en de daaraan verbonden gezamenlijk graad is geregeld, zijn op 1 juli 2010 in werking getreden. In haar beleidsreactie op de evaluatie van de wet Versterking Besturing, van 5 december 2013, geeft de minister aan dat zij het in principe mogelijk wil maken om te werken met gesloten beurzen in geval van een joint degree of double/multiple degree.

Daarnaast doet de minister de toezegging dat zij de procedure om te komen van een single degree naar een joint degree-opleiding wil verkorten. Hiertoe wordt de beleidsregel macrodoelmatigheid aangepast, zal de macrodoelmatigheidstoets in deze gevallen komen te vervallen, en wordt in overleg met de NVAO een lichtere toets nieuwe opleiding mogelijk gemaakt. Dit geldt niet voor de accreditatie van een geheel nieuwe joint degree.

Tenslotte geeft de minister aan verder te onderzoeken of er wettelijke consequenties zijn voor regels omtrent double/multiple degree programma’s, aangezien deze niet in de wet zijn geregeld. Zo wordt gekeken of de kenbaarheid van double degreeprogramma’s nog specifieke aandacht vraagt.
 

NVAO accreditatie protocollen
De NVAO heeft in juni 2010 protocollen ontwikkeld met de mogelijkheden en voorwaarden voor het beoordelen van joint degrees in Nederland: protocol bestaande joint-degree-opleiding Nederland (accreditatie) en protocol nieuwe joint degree-opleiding Nederland (toets nieuwe opleiding). Nederlandse hogeronderwijsnstellingen kunnen deze protocollen gebruiken bij het indienen van een aanvraag. Meer informatie is te vinden op de website van de NVAO.
 

Erasmus Mundus wordt Erasmus+
Joint doctorates worden ondergebracht bij de Marie Sklodowska-Curie Acties

Op 4 februari 2014 vond er een informatiebijeenkomst plaats over het nieuwe Erasmus + programma en wat dit betekent voor de huidige joint doctorates die via de EM worden gesubsidieerd. Presentaties en brochures over zowel het nieuwe Erasmus+ programma, als ook de MSC Acties, waar de joint doctorates onder komen te vallen, zijn te vinden bij de VSNU documentatie in de kolom rechts.