Print
 
 

Instroom nieuwe masterstudenten


In studiejaar 2019/20 zijn er 46.887  studenten gestart met een wo-masteropleiding. Zowel de doorstroom van de bachelorstudenten naar de masterfase, als de instroom van studenten met een hbo-vooropleiding en als de instroom van internationale studenten is toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

 

 

 

 

Doorstroom van bachelor-gediplomeerden

Het aandeel studenten dat een master gaat volgen bij een andere universiteit dan waar de bachelor is afgerond, neemt toe. Maar nog steeds kiest het merendeel van de gediplomeerde bachelorstudenten voor een masteropleiding aan de universiteit waar ook de bacheloropleiding is afgerond.

 

Master instroom van HBO-ers

Het aantal studenten met een hbo-vooropleiding dat instroomt bij een wo-masteropleiding is toegenomen. Een deel van deze instroom heeft voor toelating tot de master een wo-schakelprogramma (ook wel: premasterprogramma) in de bachelorfase gevolgd en afgerond. 

Een deel van de studenten met een hbo-vooropleiding is vanwege geschikte aansluiting tussen het hbo en het wo, rechtstreeks tot de master toegelaten.

 

In de landelijke registraties is tot op heden niet vastgelegd welke studenten eerder een schakelprogramma hebben gevolgd en welke ingeschreven staan als reguliere student. Dat maakt dat in de data moeilijk zichtbaar is, hoe de opstroom van de hbo-instomers plaats vindt.

  

Master instroom van personen niet eerder in het HO

Deze categorie bestaat uit personen die niet eerder deel hebben genomen aan een opleiding in het hoger onderwijs. Nederlandse personen die na de start van de landelijke registratie in 1992, nooit ingeschreven hebben gestaan in het wetenschappelijk Hoger Onderwijs vallen onder deze categorie. Daarnaast bestaat deze categorie vooral uit internationale studenten die rechtstreeks vanuit het buitenland een masteropleiding komen volgen.

 

Internationale instroom in masteropleidingen

Studenten die met een niet-Nederlandse vo-vooropleiding en een niet-Nederlandse Nationaliteit worden gezien als internationale studenten. Daarmee valt de instroom van internationale studenten te verdelen over al de hierboven benoemde categorieën. 

De groep internationale studenten valt verder te verdelen naar:

- nieuwe instroom: Het grootste deel van deze internationale studenten stroomt de instroom in de master-opleiding de eerste kennismaking met het Nederlandse Hoger Onderwijs. 

- doorstroom: een deel van de internationale masterinstroom heeft al eerder deelgenomen aan het Nederlandse hoger onderwijs: als wo-bachelorstudent, als schakelstudent in de bachelorfase of via een traject in het HBO.

 

 

 

 

Na-inschrijvingen

 

Het is bij een groot deel van de masteropleidingen mogelijk om ook gedurende het studiejaar te beginnen met de opleiding. Het peilmoment van de bron-data 1cijferHO is jaarlijks op 1 oktober, waarbij de daadwerkelijke beleidsfoto wordt gemaakt op 1 december. Over het meest recente studiejaar 2019/20 zijn derhalve de na-inschrijvingen niet compleet.

 

 

In de regel worden na-inschrijvingen door de VSNU geteld bij het studiejaar waarin de na-inschrijving plaatsvond. Echter: in studiejaar 2014/’15 schreven bovenmatig veel bachelorstudenten zich in de maand augustus al bij de masteropleiding in om op die manier nog onder het oude Studiefinanciering stelsel te mogen studeren. Om statistische redenen is de inschrijving van augustus 2015 geteld bij de instroom per 1 oktober 2015.