Print
 
 

Baten en lasten van universiteiten

 

Inkomsten van universiteiten

De belangrijkste inkomstenbron van universiteiten is de bijdrage die universiteiten ontvangen van de rijksoverheid. De rijksbijdrage maakt meer dan de helft uit van de totale universitaire baten (56%). Daarnaast wordt veel onderzoek op universiteiten gefinancierd door derden; NWO, de EU, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Deze ‘baten in opdracht van derden’ zijn goed voor 27% van de totale inkomsten. 9% van de inkomsten bestaat uit college-, cursus-, les- en examengelden. Tot slot zijn er nog overige baten (8%). Denk hierbij aan inkomsten uit de verhuur van gebouwen, catering en de sportfaciliteiten. Meer informatie over de bekostiging van universiteiten vindt u hier.

 

 

Bron: DUO-gegevensboek 2011-2016. Gegevens zijn gebaseerd op de 14 VSNU-universiteiten.


Uitgaven van universiteiten

Onderstaande infographic laat zien waar universiteiten (de 14 leden van de VSNU) hun geld aan uitgaven in 2016. De ruime meerderheid van de universitaire lasten bestaat uit personeelslasten (66%): de salarissen, sociale lasten en pensioenpremies voor het wetenschappelijk en ondersteunend personeel. De huisvestingslasten vormen maar een relatief klein deel van de totale lasten: 7%. Afschrijvingen op gebouwen en overige activa vormen 7% van de totale lasten. De overige lasten bestaan uit bijvoorbeeld administratie- en beheerslasten, licenties en de aanschaf van inventaris.


Uitgaven universiteiten 2016


Resultaat

Onderstaande tabel laat zien hoe de baten, lasten en het resultaat van universiteiten zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. In de getoonde jaren is er sprake geweest van een positief exploitatieoverschot op sectorniveau. Met de overschotten worden (toekomstige)  investeringen gefinancierd. Ook zijn overschotten nodig om een buffer in stand te houden waarmee fluctuaties in de financiering en risico’s kunnen worden opgevangen. Daarnaast is een exploitatieoverschot nodig om de waarde van het eigen vermogen te beschermen tegen inflatie. Meer informatie over de financiële positie van universiteiten vindt u hier.
 

Bron: DUO Gegevensboeken 2011-2016. Bedragen zijn niet gecorrigeerd naar loon- en prijspeil en uitgedrukt in miljoenen euro’s. Gegevens zijn gebaseerd op de 14 VSNU-universiteiten.

 

 

 * Het exploitatieoverschot komt niet exact overeen met het verschil tussen de totale baten en lasten i.v.m. overige mutaties zoals rentekosten, belastingen, resultaat deelnemingen  en buitengewoon resultaat.

 

 

 

 

Gerelateerde onderwerpen