Print
 
 

Baten en lasten van universiteiten

 

Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn de primaire taken van universiteiten. Personeel vormt hierin de meest belangrijke factor: zij dragen zorg voor het uitvoeren van goed onderwijs en onderzoek, vanuit hun wetenschappelijke functie dan wel onderwijs- en onderzoeksondersteunende rol.


Baten

De belangrijkste inkomstenbron van universiteiten is de bijdrage die universiteiten ontvangen van de rijksoverheid. De rijksbijdrage maakt meer dan de helft uit van de totale universitaire baten (57%). Daarnaast wordt veel onderzoek op universiteiten gefinancierd door derden zoals de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Europese Unie, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Deze zijn gelabeld als ‘baten in opdracht van derden’ en vormen gezamenlijk 26% van de totale inkomsten. 9% van de inkomsten bestaat uit college-, cursus-, les- en examengelden, samengevoegd onder het label “collegegelden”. Tot slot zijn er nog overige baten (8%). Denk hierbij aan inkomsten uit de verhuur van gebouwen, catering en de sportfaciliteiten.

 

Lasten

De ruime meerderheid van de universitaire lasten bestaat uit personeelslasten (67%). Salarissen, sociale lasten en pensioenpremies voor het wetenschappelijk en ondersteunend personeel zijn de onderliggende posten hiervoor. Huisvestingslasten zoals daar zijn: energie en water, huur, verzekeringen, onderhoud, schoonmaakkosten, heffingen, uitgaven voor brandveiligheid, arbo, milieu en asbestsanering, vormen maar een relatief klein deel van de totale lasten (7%) evenals afschrijvingen op gebouwen, computers en ICT-voorzieningen (6%). De uitgaven behorende tot “overige lasten” bestaan uit diverse posten zoals de aanschaf van inventaris, apparatuur, leermiddelen, boeken en tijdschriften, boeken en syllabi, administratie- en beheerslasten, grond- en hulpstoffen, bijdragen aan academische ziekenhuizen en de dotatie van overige voorzieningen.

 

 

Meer informatie over de bekostiging van universiteiten vindt u hier.

Meer informatie over de financiële positie van universiteiten vindt u hier.