Print
 
 

Een universitair diploma geeft een goede start op de arbeidsmarkt

Een universitaire opleiding biedt een uitstekende basis voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder universitair afgestudeerden is lager dan die voor afgestudeerden uit andere onderwijssectoren. Universitaire opleidingen leiden meestal niet voor één beroep op en dat zien we terug in de sectoren waarin studenten een baan vinden. Universitair afgestudeerden hebben breed-inzetbare vaardigheden en komen regelmatig in een baan terecht buiten de sector van hun opleiding.

 

Thema's:

Opleidingsaanbod beweegt mee met samenleving

Afgestudeerden vinden werk

Brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

 

 

Opleidingsaanbod beweegt mee met samenleving

 

De Nederlandse universiteiten bieden ongeveer 400 bachelor- en 800 masteropleidingen aan. Dit is iets minder dan tien jaar geleden. In deze periode zijn er niet alleen opleidingen opgeheven, maar ook nieuwe opleidingen bijgekomen, bijvoorbeeld brede multidisciplinaire opleidingen, en opleidingen op het gebied van data science. Universiteiten kijken goed naar wat er in de samenleving gebeurt en spelen daar op in. Dat doen ze door inhoud en vorm van opleidingen aan te passen, of door nieuwe opleidingen of nieuwe tracks binnen bestaande opleidingen te starten. Een nieuwe opleiding mag pas starten na een positief besluit van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), die toetst of er ruimte is in het bestel voor een nieuwe opleiding en of deze voorziet in een arbeidsmarktbehoefte. 

 

 

 

Afgestudeerden vinden werk

 

De werkloosheid onder pas afgestudeerde wo’ers daalde de afgelopen jaren van 10% naar 6%. 94% van de wo-afgestudeerden vond binnen anderhalf jaar na afstuderen een betaalde baan van meer dan 12 uur in de week.

 

 

 

De jeugdwerkloosheid in Nederland is laag ten opzichte van de jeugdwerkloosheid in andere OESO-landen en ligt onder het OESO-gemiddelde.

 

 

Werkgevers zijn vaak tevreden over de vaardigheden van afgestudeerden: 91% van werkgevers vindt dat afgestudeerden die bij hen in dienst zijn gekomen de juiste vaardigheden hebben (Eurobarometer).

 

Brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

 

Bij de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt wordt vaak gekeken in hoeverre er een ‘match’ is tussen die twee. Als de afgestudeerde niet terecht komt in de sector waarvoor de gevolgde opleiding opleidt, wordt gesproken van een ‘horizontale mismatch’. In de context van academisch onderwijs is dit echter een beperkt bruikbare term. Verreweg de meeste universitaire opleidingen leiden niet op voor één beroep of zelfs één sector. Het voornaamste doel van deze opleidingen is om studenten academische vaardigheden bij te brengen, die zij in allerhande beroepen en sectoren kunnen inzetten.

 

 

Onderstaande grafiek laat zien dat studenten vanuit verschillende HOOP-gebieden in de meest uiteenlopende sectoren terecht komen.

 

 

Van belang is ook dat universitair afgestudeerden de arbeidsmarkt van de toekomst mede vorm geven, via het starten van ondernemingen en het inspringen op nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren binnen bestaande bedrijven. Universiteiten hebben dus niet alleen de ambitie om mensen op te leiden die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, maar ook om die samenleving actief zelf te vormen.