Print
 
 

Universiteiten waarborgen de toegankelijk-heid van het wetenschappelijk onderwijs

De universiteiten willen breed toegankelijk zijn. Niet de afkomst maar de talenten en capaciteiten van studenten moeten bepalen of zij een universitaire opleiding kunnen volgen en afronden.

Nederlandse universiteiten in internationaal perspectief zeer toegankelijk
Vergeleken met andere Europese landen is het Nederlandse hoger onderwijs zeer toegankelijk. In geen enkel ander land behalen zoveel jongeren uit een gezin met een laag inkomen een diploma in het hoger onderwijs.

 

 


Waarborgen gelijke kansen vraagt blijvende aandacht
Het behouden van deze goede uitgangssituatie gaat niet vanzelf. Universiteiten doen hun best om alle aspirant-studenten gelijke kansen te geven op toegang tot bachelor- en masteropleidingen. We hebben daarbij specifiek aandacht voor kansengelijkheid bij bacheloropleidingen met een numerus fixus en bij selectieve masteropleidingen.

Een beperkt aantal bacheloropleidingen heeft vanwege een beperkte onderwijscapaciteit of een beperkte vraag vanuit de arbeidsmarkt een maximum aantal studenten. Dit geldt bijvoorbeeld voor geneeskunde-opleidingen. Sinds het afschaffen van de loting bepalen deze opleidingen zelf welke studenten ze wel toelaten en welke niet. Universiteiten geven de toelatingsprocedure zo vorm dat alle studenten hierbij gelijke kansen hebben. Recent onderzoek laat zien dat de universiteiten hier grotendeels in slagen. De VSNU start in 2017 met een leergang ‘effectief en inclusief toelatingsbeleid’. Hierin wisselen de universiteiten kennis en ervaring uit over het zorgvuldig vormgeven van toelatingsprocedures voor bachelor- en masteropleidingen.

 

 

Universiteiten maken werk van doorstroming HBO-WO
In het Nederlandse onderwijssysteem worden scholieren relatief vroeg ingedeeld op een onderwijsniveau. Onderstaande visual laat zien dat verreweg het grootste deel van de scholieren die het VWO volgt, vervolgens ook doorstroomt naar de universiteit. De vroege indeling maakt het des te belangrijker dat studenten later alsnog kunnen doorstromen naar een ander onderwijsniveau. Universiteiten bieden daarom schakelprogramma’s aan voor studenten die een HBO-opleiding hebben afgerond en door willen stromen naar een master aan de universiteit. Onderstaande visual laat zien dat ruim … HBO-studenten hier gebruik van  maken. Hoewel het belang van deze schakelprogramma’s breed wordt gedragen, ontvangen universiteiten hier geen middelen voor van de rijksoverheid. Gezien het grote  belang van toegankelijk hoger onderwijs, maakt de VSNU zich hard voor betere bekostiging van deze programma’s.