Print
 
 

Hoofdlijnenakkoord & prestatieafspraken


Eind 2016 werd het experiment prestatieafspraken afgesloten. Dit experiment kwam voort uit het Hoofdlijnenakkoord 2011 tussen VSNU en OCW, waarin afspraken werden gemaakt over de door universiteiten te leveren prestaties. Aan deze afspraken is voldaan. In 2017 zal nader bekeken worden hoe afspraken in de toekomst vorm te geven.

Het Hoofdlijnenakkoord 2011 beschreef de prestaties die de universiteiten eind 2015 gerealiseerd zouden moeten hebben. Daarnaast beschreef het akkoord de maatregelen de overheid neemt om dit mogelijk te maken. Deze afspraken moesten leiden tot verbetering van het studiesucces en de kwaliteit van het onderwijs, tot meer profilering en differentiatie in het onderwijs en tot een scherper onderzoeksprofiel en een betere benutting van onderzoeksresultaten. De universiteiten sloten daarover individuele prestatieafspraken met staatssecretaris Zijlstra.

De financiering van de prestatieafspraken bestond uit 7% van het bestaande onderwijsbudget uit de rijksbijdrage van de universiteiten. In totaal werd 142 miljoen euro uit de basisfinanciering van universiteiten als subsidie herverdeeld op basis van de plannen van de universiteiten na beoordeling door de Reviewcommissie.

Ruim 5% van die middelen werd als voorwaardelijke financiering beschikbaar gesteld voor prestatieafspraken over onderwijskwaliteit & studiesucces. Nadat gebleken was dat de universiteiten hun afspraken waren nagekomen besloot minister Bussemaker eind 2016 de financiering te continueren.

De overige 2% is selectief toegekend op basis van de plannen die universiteiten hebben ingediend voor de profilering van onderwijs, zwaartepuntvorming en valorisatie. Daarmee is er ook sprake van een verschuiving van de beschikbare middelen in de richting van de disciplines die samenhangen met de topsectoren. De profileringsafspraken zijn door de Reviewcommissie in 2014 beoordeeld. Alle universiteiten kregen een positief oordeel over de voortgang.

Eind 2016 publiceerde de VSNU een eindrapport over de behaalde resultaten. In “Prestaties in Perspectief” worden de resultaten geplaatst in de context van de belangrijkste aanbevelingen die de Commissie Veerman in 2008 deed.