Feiten en cijfers financiën

 

Op onze website vindt u diverse cijfers met betrekking tot de financiën van de universiteiten.

Financiering gebouwen

In 1995 is het economisch eigendom van de universitaire huisvesting overgegaan van het Rijk naar de universiteiten zelf.

Gebouwen

 

Dalende Rijksbijdrage per student


De overheidsinvesteringen in het hoger onderwijs staan al jaren onder druk, terwijl studentenaantallen fors zijn toegenomen.

Prijs per student

 

Financiering wetenschappelijk personeel

Terwijl de eerste geldstroom de afgelopen jaren is gedaald, zijn de inkomsten van de universiteiten uit de tweede en derde geldstroom toegenomen. Universiteiten worden voor de inzet van personeel steeds afhankelijker van de tweede en derde geldstroom.

Wetenschappelijk personeel

Onderzoeksfinanciering


Onderzoek

Ontwikkeling baten en lasten

In de afgelopen jaren is er sprake geweest van een positief exploitatieoverschot op sectorniveau. Met de overschotten worden (toekomstige) investeringen gefinancierd en een buffer in stand gehouden waarmee fluctuaties in de financiering en overige risico’s kunnen worden opgevangen.


Baten en lasten

 

FINANCIËLE positie universiteiten

 


 

FINANCIËLE positie